Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Biokaasulaskuri

Energiatekniikka

Energiateollisuuden, lämpö- ja voimalaitosten suunnittelun ja konsultoinnin ammattilainen

Chemitec Consulting Oy on vaativien energia- ja voimalaitoshankkeiden suunnittelija. Tarjoamme konsultointi-, suunnittelu- ja projektipalveluja yhdyskunnille, teollisuudelle ja voimayhtiöille sekä viranomaisille ja järjestöille. Toimistomme sijaitsee Espoossa, mutta työskentelemme maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle.

Chemitec Consulting Oy:n henkilöstöllä on laaja-alainen tietämys energia- ja voimalaitoksista. Pitkä, keskimäärin yli 25 vuoden kokemus alalta takaa osaavan ja luotettavan pohjan energiaselvityksille ja voimalaitosten suunnittelu- ja toteutushankkeisiin. Henkilöstöllämme on erittäin laaja ja monipuolinen asiantuntemus etenkin savukaasujen pesun ja lämmön talteenottohankkeissa. Olemme toteuttaneet yli 50 tällaistä projektia Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Tarjoamme myös kattavat suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut jätepolttoaineen (SRF) tuotantoon. Suunnittelupalveluihimme kuuluvat jätepolttoaineen tuotantolaitosten suunnittelu, uusien ja olemassa olevien laitosten tehokkuuden optimointi sekä aine- ja energiataselaskenta.

Toteutamme investointihankkeiden teknillistaloudelliset laskelmat, kuten investointi- ja käyttökustannusten kartoituksen sekä voiton ja takaisinmaksuajan määrityksen. Edellä mainittujen lisäksi teemme elinkaarianalyysejä ja laitoskohtaisia selvityksiä päästöjen vähentämiseksi sekä laskemme laitosten hiilijalanjälkiä.

Mitä energiaosaamisemme kattaa?

 • Investointiprojektien kehittelyn
 • Projektien hallinnan
 • Lämpö- ja höyrykeskukset
 • Sähkön ja lämmön tuotannon
 • Savukaasujen puhdistuksen ja lämmön talteenoton
 • Ympäristölupahakemukset
 • Jätevesien käsittelyprosessit
 • Biopolttoaineiden ja jätteiden energiahyödyntämisen
 • Toiminnan tehostamisen, analysoinnit ja modernisoinnit
 • Jätepolttoaineen (SRF) tuotantolaitosten suunnittelun ja teknillistaloudelliset laskelmat

Tarjoamme osaavaa palvelua lupahakemusten, lainmukaisten ilmoitusten, rekisteröintien ja viranomaisraporttien laatimisessa Suomessa. Lisäksi tarjoamme yrittäjäapua vetoomusten lähettämisessä sekä niihin vastaamisessa.

Keräämme yrittäjiltä tarvittavat tiedot, kuten suunnitelmat, selvitykset ja muut liitteet, joiden pohjalta laadimme toimintaa vastaavan hakemuksen/ilmoituksen. Teemme myös laitokselta vaaditut vuosi-/tarkkailuraportit asiakkaan näin halutessa.

Luvat vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin

 • Kemikaalilupien laatiminen
 • Pelastussuunnitelmat
 • Riskiarviot
 • Vaadittavat ilmoitukset ja rekisteröinnit
 • Hakemusten laatiminen lupamääräysten tarkistamiseksi, päivittämiseksi ja täydentämiseksi
 • Vuosiraportit, suunnitelmat ja tarkkailuraportit
 • Avustaminen lupahakemusprosessin aikaisten asiakirjojen laatimisessa

EU Päästökauppa

 • Päästöoikeushakemusten valmisteleminen
 • Tuotantolaitosten katselmus
 • Tarkkailumenetelmäsuunnitelmat
 • Päästölaskenta
 • Viranomaisraportointi

Ympäristöluvat

 • Ympäristöluvat
 • Ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja rekisteröintien laatiminen
 • Tarkkailusuunnitelmien laatiminen
 • Hakemusten laatiminen ympäristöluvan/lupamääräysten tarkistamiseksi, päivittämiseksi ja täydentämiseksi
 • Vuosiraportit, suunnitelmat ja tarkkailuraportit
 • Lupahakemusprosessin aikaisten asiakirjojen laatiminen

Raaka-aineet

 • Biojäte – kotitalouksista, ravintoloista ja toreilta ym.
 • Maatalousjäte – heinä, vilja ym.
 • Lanta – lehmät, biisonit ja muut eläimet
 • Teurasjäte – eläimet, kalat ym.

Prosessi

Mädätys – märkä tai kuiva riippuen prosessin vaatimuksista

Lopputuotteet

 • Sähkö
 • Lämpö
 • Biometaani
 • Paineistettu kaasu (engl. CNG)
 • Nesteytetty kaasu (engl. LNG)

Sivutuotteet

 • Kiinteä biolannoite
 • Nestemäinen biolannoite

Jokainen tai useampi yllämainituista tuotteista voidaan tuottaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Lyhyt kuvaus prosessista/ratkaisusta

Raaka-aineiden saavuttua laitokselle ne varastoidaan. Ensimmäinen vaihe on raaka-aineiden syöttö siiloihin, joissa raaka-aineet valmistellaan. Tarpeiden mukaan raaka-aineet silputaan, sekoitetaan ja homogenoidaan. Valmistelun jälkeen raaka-aineet siirtyvät bioreaktoreihin, joissa suoritetaan anaerobinen mädätys. Bioreaktoreihin valitaan suotuisat olosuhteet ja bio-organismeihin perustuva käyminen alkaa. Käyminen voidaan suorittaa märkänä (ts. lisäämällä vettä) tai kuivana (ts. lisäämättä vettä). Bioreaktorin säädettävät olosuhteet ovat pääasiallisesti lämpötila, sekoitusnopeus ja käymisaika. Riippuen syötetyn biojätteen materiaalin ominaisuuksista (koostumus, kuivan materiaalin osuus) ja prosessin vaatimuksista (prosessin tasapainoon liittyvät seikat), anaerobinen mädätys voi olla, joko mesofiilistä tai termofiilistä. Mesofiilisessä anaerobisessa mädätyksessä/käymisessä prosessin lämpötila nostetaan 45 °C ja termofiilisessä anaerobisessa mädätyksessä/käymisessä prosessin lämpötila nostetaan 60 °C.

Riippuen asiakkaan tarpeista tuotetusta biokaasusta tehdään myöhemmin sähköä, lämpöä, biometaania, paineistettua tai nestemäistä kaasua (CNG, LNG). Sähkön ja lämmön tuottamiseksi biokaasu poltetaan sähkön- ja lämmönyhteistuotantoon tarkoitetussa koneessa. Biometaania voidaan tuottaa puhdistusprosessin avulla, jossa metaani erotetaan biokaasusta. Biometaania käytetään teollisuudessa polttoaineena korvaten maakaasun, kivihiilen ja polttoöljyn. Paineistetun ja nestemäisen kaasun tuottamiseksi biometaani paineistetaan tai nesteytetään erillisessä prosessissa. Paineistettua tai nesteytettyä kaasua käytetään liikenteessä polttoaineena.

Biokaasun tuottamisen jälkeen bioreaktoriin syntynyt jäännös käsitellään erotusprosessissa, jossa erotetaan kiinteä osa nestemäisestä, joista saadaan biolannoitteita. Biolannoitteita käytetään lannoitteena viljelyssä ja metsätaloudessa.

Raaka-aineet

 • Yhdyskuntajäte
 • Kotitalousjäte
 • Teollisuusjäte
 • Kaatopaikkajäte

Prosessi

Bio-mekaaninen ja polttaminen

Lopputuotteet

 • Sähkö
 • Lämpö

Sivutuotteet

Betonin täyteaine/rakennusmateriaali

Lyhyt kuvaus prosessista/ratkaisusta

Mekaaninen käsittely:

Syöttöön tulevan sekajätteen tehokas erottelu osavirtoihin arvon mukaan on oleellinen osa prosessia, jotta jätteestä saadaan paras mahdollinen hyöty mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Ensimmäinen vaihe mekaanisessa käsittelyssä on sekajätteen erottelu eri virtoihin käyttämällä useita yksikköoperaatioita. Tärkeimmät yksikköoperaatiot ovat silppuaminen, seulonta, leijutus, magneetti- ja pyörrevirtaerotus. Sekajätteen mekaanisella erottamisella saadaan seuraavia materiaalivirtoja:

 • Biojäte
 • Jätteestä saatu polttoaine (engl. RDF)
 • Kierrätettävät (metalli, lasi)
 • Inertti materiaali (maaperä, hiekka, kivet, tiilet ym.)

Mekaanisen käsittelyn jälkeen erotetut ainevirrat ovat valmiita jatkokäsittelyyn, jossa jokainen ainevirta saadaan muutettua arvokkaiksi lopputuotteiksi.

Biojätteen anaerobinen käyminen:

Lisätietoa biojätteen anaerobisesta käymisestä löytyy kohdasta ”Ratkaisuja biojätteen hyödyntämiseksi”.

Polttoprosessi:

Polttolaitoksessa sähköä ja lämpöä saadaan tuotettua jätteestä saadusta polttoaineesta (RDF). Polttoaine saadaan erilleen mekaanisella käsittelyllä. Jätteestä saadun polttoaineen lämpöarvo on ~10–12 MJ/kg. Polttoprosessi perustuu leijupetiin ja kiertävään leijutekniikkaan. Polttotekniikassa voidaan käyttää joustavasti useita erilaisia yhdistelmiä polttoaineista kuten jätteestä saatu polttoaine, teollisuuden kiinteät jätteet, renkaista saatu polttoaine, kierrätetty puu, biomassa ja paperitehtaan sivutuotteet. Anaerobisesta käymisestä saadusta biokaasusta voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä.

Raaka-aineet

 • Metsäteollisuus – oksat, lehdet, kannot, hake
 • Maatalousjäte – vilja, oljet/ylijäämä ja muut

Prosessi

Biomassan polttaminen

Lopputuotteet

 • Sähkö
 • Lämpö

Lyhyt kuvaus prosessista/ratkaisusta

Biomassan saavuttua tehtaalle ne varastoidaan. Ensimmäinen vaihe on biomassan valmistelu – silppuaminen, partikkelikoon pienentäminen ja homogenointi, tarvittaessa myös kuivaaminen. Käsitelty biomassa syötetään suoraan polttoaineena polttoprosessiin. Biomassan lämpöarvo vaihtelee tyypin mukaan ja lämpöarvo on arviolta 15-18 MJ/kg. Biomassaa pidetään yleisesti hyvänä polttoaineena energiantuotantoon. Polttoprosessi perustuu leijupetiin ja kiertävään leijutekniikkaan. Polttoprosessista saadaan kuumaa ja paineistettua höyryä, joka johdetaan höyrykattilaan/uuniin, jossa hyöryturbiinien avulla saadaan tuotettua sähköä ja lämpöä. Tuhkaa voidaan hyödyntää erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Tämä kuitenkin riippuu paikallisesta laista ja säännöksistä.

Chemitec yhteistyössä Sofi Filtration Oy:n kanssa tarjoavat kaksi erilaista ratkaisuja vedenpuhdistukseen energialaitoksilla.

Savukaasujen lauhduttimen ja pesurin jätevedet

Savukaasujen lauhduttimen ja pesurin jätevedet tyypillisesti, joko poistetaan laitokselta puhdistuksen jälkeen, kun ne täyttävät ympäristölupien rajoitukset tai käytetään uudelleen prosesseissa puhdistuksen jälkeen.

Puhdistettua jätevettä voidaan käyttää esimerkiksi höyrykattilassa tai kaukolämmön jakelussa. Prosessi on usein taloudellisesti kannattava, koska veden lisäksi myös lämpöenergia saadaan hyödynnettyä.

Kuuma lauhdevesi puhdistetaan ja käytetään kaukolämmön jakelussa. Systeemillä on mahdollisuus tuplata pesurilta saatu energia. Tämän kaltainen vedenkäsittelylaitos maksaa itsensä takaisin tyypillisesti alle vuodessa.

Savukaasujen lauhduttimen vedenkäsittelyn yksikkö kahdella mikrofiltterillä ja kuuman veden käänteisellä osmoosilla.

 

Kaukolämpö ja -jäähdytys

Kaukolämmössä ja -jäähdytyksessä käytetyn veden laatu on erittäin tärkeää. Vedessä olevat pienet partikkelit häiritsevät sensoreita sekä lisäävät korroosiota putkissa, kattiloissa ja lämmönsiirtimissä.

Kiinteän materiaalin poisto sekä veden johtavuuden ja pH:n sovittaminen optimaalisiksi ehkäisee korroosiota ja pidentää systeemin elinikää.

Mikrofiltteri kaukolämmön vedenpuhdistukseen

Valmis ratkaisu alan johtavilta ammattilaisilta

Sofi Filtration ja Chemitec Consulting toimittavat valmiin ratkaisun sisältäen:

 • Arvio projektin kannattavuudesta
 • Insinöörityötä ja suunnittelua
 • Tärkeimpien välineiden toimituksen
 • Lisävälineiden toimituksen
 • Koko projektin hallinnan
 • Käyttöönoton ja käynnistyksen
 • Käyttöajan tuen

Lisätieota Sofi Filtration Oy:n toiminnasta löydät täältä: www.sofifiltration.com